رشد ۱۱ درصدی بارندگی در استان همدان نسبت به سال گذشته

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان از رشد ۱۱ درصدی بارندگی در استان همدان نسبت به سال آبی گذشته خبر داد.

رضا اخلاص مند در گفتگو با خبرنگار ما درخصوص وضعیت سال آبی و بارش‌های استان همدان بیان کرد: میزان بارندگی تجمعی سال آبی جاری در استان برابر ۱۱۹.۲ میلی متر بوده است.

وی با اشاره به اینکه میزان بارندگی تجمعی سال آبی گذشته استان همدان در بازه زمانی مشابه برابر ۱۰۷.۵ میلی متر بوده است، از رشد ۱۱ درصدی بارندگی در استان همدان نسبت به سال آبی گذشته خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان در ادامه صحبت‌های خود متوسط بارندگی بلندمدت در بازه زمانی مشابه را نیز برابر ۱۵۹.۶ میلی متر عنوان کرد.

اخلاص مند با اشاره به اینکه در سطح استان همدان تعداد ۶ ایستگاه مبنا وجود دارد، گفت: با کاهش ۲۵ درصدی تغییرات بارش‌ها نسبت به متوسط بلندمدت در استان همدان روبرو هستیم.