ورود سامانه جدید بارشی به همدان

سامانه جدید بارشی به کشور در روز های پایانی هفته وارد کشور می شودو همدان را نیز در برمیگرد.

این سامانه با آرایش مناسب پرارتفاع جنب حاره برروی مناطق حاره ای حوزه دریای سرخ عمیق شده و با کمک واچرخند جنب حاره برروی دریای عرب رطوبت سنگینی در دسترس خواهدداشت
روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه هسته بارشهای سنگین به همراه سیلاب در استانهای کردستان، کرمانشاه، همدان، ایلام، لرستان، خوزستان، چهارمحال وبختیاری،کهگیلویه و بویراحمد،شمال بوشهر قرار می گیرد.