اعلام میزان عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران همدانی

میزان عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران دو میلیون و پانصد هزار تومان اعلام شد

بر اساس مصوبه هیات دولت میزان عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران دو میلیون و پانصد هزار تومان اعلام شد و برای هر فرزند ۳۰۰ هزار تومان و برای  همسر ۷۰۰ هزار تومان به مبلغ پایه عیدی افزوده شده است.

بازنشسته یا مستمری بگیر مجرد ( مرد و زن)  ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان

بازنشسته مرد متأهل (یا زنی که در فیش حقوقی از حق تأهل بهره مند شده)  ۳/۲۰۰/۰۰ تومان

بازنشسته مرد متاهل دارای یک فرزند ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان

بازنشسته مرد متأهل با دوفرزند ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان

بازنشسته مرد متأهل با سه فرزند ۴/١٠٠/٠٠٠ تومان

بازنشسته مرد متأهل با چهار فرزند ۴/۴٠٠/٠٠٠ تومان